Reklama
 
Blog | Věra Tydlitátová

Nácek není žádný nacista, aneb podobnost čistě náhodná

Co je to? Vypadá to jako pes, štěká to jako pes, vrtí to ocasem jako pes... Ne, to není pes. Co je to? Pochoduje to jako nacista, mluví to jako nacista, řve to jako nacista, vyhrožuje to jako nacista, hajluje to jako nacista... Ne, to není nacista. Vůbec ne. To je člen Dělnické mládeže, juniorského aplégru Dělnické strany.

Program Dělnické mládeže a Dělnické strany a její název nejsou v žádném případě a vůbec do češtiny převedeným německým názvem Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) a jejího programu. Také symboly německých nacistů jsou zcela jiné než symboly DS a DM, můžete si zahrát hru: Najdi deset rozdílů:

plakát

dl
kolo
ds
odznak
logo

 

Reklama

Německá Národně socialistická německá dělnická strana vznikla v roce 1920 přejmenováním Německé dělnické strany Deutsche Arbeiterpartei a její členové se zkráceně nazývali nacisté, což vzniklo spojením slov národní socialisté. Nácek je pak české vylepšení, laškovná zdrobnělina, projev vděčnosti za dobrodiní, která náckové Čechům tradičně prokazovali.  

Dnešní Dělnická mládež má také ráda sousloví  národně socialistická – jaká že má podle vlastních stránek Dělnická mládež být? Hádejte… ano, národně socialistická. Zjistila to přímo anketou, je to svatá a nerozborná vůle lidu (pozor, musíte sjet na stránce dolů, počátka jejich textů jsou až od poloviny stránky). A co tedy ten její program? Můžete srovnat sami: PROGRAM Dělnické mládeže je zcela jiný a vůbec ne podobný programu NSDAP:  

PROGRAM  NSDAP 

Program Německé strany práce je časovým programem. Její vůdcové odmítají po dosažení cílů, vytčených tímto programem, určovat nové cíle, a to pouze za účelem umožnit na základě uměle vystupňované nespokojenosti mas další existenci strany.

 1. Požadujeme na základě práva sebeurčení národů sjednocení všech Němců a vznik Velkého Německa.
 2. Požadujeme zrovnoprávnění německého národa s ostatními národy a zrušení mírových smluv z Versailles a St. Germain.
 3. Požadujeme zemi a půdu (kolonie) pro obživu našeho lidu a usídlení přírůstku našeho obyvatelstva.
 4. Státním občanem může být pouze soukmenovec. Soukmenovcem je pouze ten, kdo je německé krve, bez ohledu na vyznání. Žádný Žid nemůže proto být soukmenovcem.
 5. Kdo není státním občanem, může žít v Německu pouze jako host a musí podléhat cizineckým zákonům.

6.      Právo rozhodovat o řízení státu a jeho zákonech může příslušet pouze státním občanům. Proto požadujeme, aby každý veřejný úřad, lhostejno jaký, ať již v Říši, zemi nebo obci, byl vykonáván pouze státními občany.

Bojujeme proti zkorumpovanému parlamentnímu hospodářství a obsazování úřadů pouze podle potřeby stran, bez ohledu na charakter a schopnosti uchazeče.

 1. Požadujeme, aby se stát zavázal v první řadě zajistit možnosti výdělku a životní perspektivy státních občanů. Pokud není možné uživit všechny příslušníky státu, je nutno vykázat z Říše příslušníky cizích národů (ty, kteří nejsou státními občany).
 2. Je třeba zabránit každé další imigraci ne-Němců. Požadujeme, aby všichni ne-Němci, kteří se přistěhovali do Německa po 2. srpnu 1914, byli ihned přinuceni opustit Říši.
 3. Všichni občané státu musí mít stejná práva a povinnosti.

10.  První povinností každého občana státu musí být [produktivní] duševní nebo tělesná práce. Činnost jednotlivce nesmí ohrožovat zájmy celku, nýbrž se musí dít v rámci celku a ku prospěchu všech.

Proto požadujeme:

 1. Zrušení bezpracných příjmů, získaných bez vynaložení úsilí, tj. odstranění úrokové poroby.
 2. S ohledem na nesmírné oběti na majetku a krvi, které požaduje každá válka na svém lidu, musí být osobní válečné obohacování označeno jako zločin proti národu. Proto požadujeme restituci válečných zisků, a to beze zbytku.
 3. Požadujeme zestátnění všech (dosud) vzniklých trustů (podniků).
 4. Požadujeme rozdělení zisků velkopodniků.
 5. Požadujeme vytvoření velkorysého systému péče o staré občany.
 6. Požadujeme vytvoření zdravého středního stavu a jeho podporu, okamžité zespolečenštění velkých obchodních domů a jejich pronajmutí za nízké ceny malým živnostníkům, co největší zohlednění všech malých živnostníků při dodávkách státu, zemím nebo obcím.
 7. Požadujeme pozemkovou reformu, přizpůsobenou našim národním potřebám, vytvoření zákona o vyvlastnění půdy pro veřejně prospěšné účely bez náhrady. Požadujeme odstranění pozemkové daně a zabránění spekulacím s půdou.
 8. Požadujeme nemilosrdný boj proti těm, kteří svou činností poškozují společné zájmy. Sprosté zločince, lichváře, šmelináře a jim podobné je třeba potrestat smrtí, a to bez ohledu na jejich vyznání a rasu.
 9. Žádáme, aby bylo římské právo, sloužící materialistickému světovému názoru, nahrazeno německým obecným právem.
 10. Aby bylo každému schopnému a pilnému Němci umožněno dosáhnout vyššího vzdělání a tím také vedoucího postavení, musí se stát postarat o důkladné budování naší lidově-vzdělávací soustavy. Učební osnovy všech vzdělávacích zařízení je třeba přizpůsobit potřebám praktického života. Pochopení státní myšlenky je třeba podporovat již od počátku školní výchovy (v občanské výchově). Požadujeme, aby bylo zvláště nadaným dětem chudých rodičů bez ohledu na jejich stav nebo postavení poskytnuto vzdělání na náklady státu.
 11. Stát se musí postarat o povznesení zdraví lidu, a to ochranou matky a dítěte, zákazem práce mladistvých, zvyšováním tělesné zdatnosti na základě povinné tělesné a sportovní výchovy ze zákona, větší podporou všech spolků, které se zabývají fyzickou výchovou mládeže.
 12. Požadujeme odstranění žoldnéřského vojska a vytvoření lidové armády.

23.  Požadujeme uzákonění boje proti vědomým politickým lžím a jejich rozšiřování v tisku.

Pro vytvoření německého tisku, požadujeme, aby:

  1. všichni spisovatelé a spolupracovníci novin, které vycházejí v německém jazyce, museli být soukmenovci,
  2. vydávání neněmeckých novin podléhalo výslovnému povolení státu. Tyto noviny nesmí být tištěny v německém jazyce,

3.      bylo ne-Němcům zákonem zakázáno finančně se podílet na vydávání německých novin nebo je ovlivňovat. Jako trest za takový přestupek požadujeme takový novinářský podnik zavřít a ne-Němce, kteří se na něm podíleli, okamžitě vykázat z Říše.

Noviny, které by se prohřešily proti obecnému zájmu, je třeba zakázat. Požadujeme zákonný boj proti takovému uměleckému nebo literárnímu směru, který působí na život našeho lidu rozkladným vlivem, a uzavření všech institucí, které se prohřešily proti výše uvedeným požadavkům.

24.  Požadujeme svobodu všech církevních vyznání ve státě, pokud tato neohrožují jeho existenci nebo se neprohřešují proti mravnosti a morálce germánské rasy.

Strana jako taková zastává stanovisko pozitivního křesťanství, ale neváže se na určité vyznání. Bojuje proti židovsko-materialistickému duchu v nás a mimo nás a je přesvědčena, že trvalé ozdravení našeho lidu se může dít pouze zevnitř na základě:

Obecný zájem stojí před zájmem jednotlivce.

25.  Pro splnění všech těchto požadavků požadujeme: vytvoření silné centrální moci Říše, bezpodmínečnou autoritu politického ústředního parlamentu nad celou Říší a jejími organizacemi obecně.

Vytvoření stavovských a profesních komor za účelem provádění rámcových zákonů, vydaných státem, v jednotlivých spolkových státech.

Vůdcové strany slibují, že budou bezohledně postupovat s cílem realizace předešlých bodů, a to v případě nutnosti i s nasazením vlastních životů.

Mnichov, 24. února 1920

(Převzato z: Walter Hofer: Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945, Fischer, Frankfurt am Main 1957, s. 28-31)

——————————————————————————————————–